LADIES’ NIGHT – LORETO TO LUSAKA

poster for fashion show 2